Thịnh Hành 5/2024 # Đừng khóc vì một việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. # Top 8 Yêu Thích

Đừng khóc vì một việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

Đừng khóc vì một việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.