Đề Xuất 7/2024 # Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian. # Top 3 Yêu Thích

Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.

Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.