Thịnh Hành 7/2024 # Bề ngoài không thể phản ánh đúng con người của ai đó. Nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được một con người thì trên đời này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”. # Top 8 Yêu Thích

Bề ngoài không thể phản ánh đúng con người của ai đó. Nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được một con người thì trên đời này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”.

Bề ngoài không thể phản ánh đúng con người của ai đó. Nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được một con người thì trên đời này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”.