Thịnh Hành 7/2024 # Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác. – Eat to please thyself, but dress to please others. # Top 9 Yêu Thích

Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác. – Eat to please thyself, but dress to please others.

Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác. – Eat to please thyself, but dress to please others.