Xem Nhiều 7/2024 # Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến. – A bad compromise is better than a good battle. # Top 1 Yêu Thích

Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến. – A bad compromise is better than a good battle.

Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến. – A bad compromise is better than a good battle.