Đề Xuất 4/2024 # Trên trái đất này không có sự bảo đảm chỉ có cơ hội. – There is no security on this earth there is only opportunity. # Top 2 Yêu Thích

Trên trái đất này không có sự bảo đảm chỉ có cơ hội. – There is no security on this earth there is only opportunity.

Trên trái đất này không có sự bảo đảm chỉ có cơ hội. – There is no security on this earth there is only opportunity.