Đề Xuất 4/2024 # Hãy xét kỹ ta có thể thực hiện lời mình hứa được không, vì lời hứa là một món nợ. # Top 2 Yêu Thích

Hãy xét kỹ ta có thể thực hiện lời mình hứa được không, vì lời hứa là một món nợ.

Hãy xét kỹ ta có thể thực hiện lời mình hứa được không, vì lời hứa là một món nợ.