Xem Nhiều 7/2024 # Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. – Mutability of temper and inconsistency with ourselves is the greatest weakness of human nature. # Top 1 Yêu Thích

Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. – Mutability of temper and inconsistency with ourselves is the greatest weakness of human nature.

Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. – Mutability of temper and inconsistency with ourselves is the greatest weakness of human nature.