Xu Hướng 4/2024 # Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó. – A persons gets out of life what he or she puts in it. # Top 5 Yêu Thích

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó. – A persons gets out of life what he or she puts in it.

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó. – A persons gets out of life what he or she puts in it.