Đề Xuất 4/2024 # Giận nhau là để hiểu nhau hơn, chứ không phải vội vã tìm người thay thế. # Top 3 Yêu Thích

Giận nhau là để hiểu nhau hơn, chứ không phải vội vã tìm người thay thế.

Giận nhau là để hiểu nhau hơn, chứ không phải vội vã tìm người thay thế.