Đề Xuất 7/2024 # Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả. – Without doubt, machinery has greatly increased the number of well – to – do idlers. # Top 3 Yêu Thích

Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả. – Without doubt, machinery has greatly increased the number of well – to – do idlers.

Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả. – Without doubt, machinery has greatly increased the number of well – to – do idlers.