Xem Nhiều 4/2024 # Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình. # Top 0 Yêu Thích

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình.

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình.