Phổ Biến 7/2024 # Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là khát khao, không phải một ý nghĩa. – What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning. # Top 7 Yêu Thích

Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là khát khao, không phải một ý nghĩa. – What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning.

Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là khát khao, không phải một ý nghĩa. – What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning.