Xu Hướng 4/2024 # Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo. – The society based on production is only productive, not creative. # Top 4 Yêu Thích

Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo. – The society based on production is only productive, not creative.

Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo. – The society based on production is only productive, not creative.