Đề Xuất 4/2024 # Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ. – Let justice be done though the heavens should fall. # Top 3 Yêu Thích

Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ. – Let justice be done though the heavens should fall.

Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ. – Let justice be done though the heavens should fall.