Xem Nhiều 4/2024 # Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng. – There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism. # Top 0 Yêu Thích

Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng. – There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.

Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng. – There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.