Thịnh Hành 4/2024 # Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của con người. – Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi. # Top 9 Yêu Thích

Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của con người. – Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi.

Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của con người. – Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi.