Xem Nhiều 7/2024 # Trên thế giới này không gì có thể nói là chắc chắn, trừ cái chết và thuế. – In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes. # Top 0 Yêu Thích

Trên thế giới này không gì có thể nói là chắc chắn, trừ cái chết và thuế. – In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

Trên thế giới này không gì có thể nói là chắc chắn, trừ cái chết và thuế. – In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.