Thịnh Hành 4/2024 # Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít. – The more one judges, the less one loves. # Top 9 Yêu Thích

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít. – The more one judges, the less one loves.

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít. – The more one judges, the less one loves.