Phổ Biến 5/2024 # Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực. – Violence is the last refuge of the incompetent. # Top 6 Yêu Thích

Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực. – Violence is the last refuge of the incompetent.

Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực. – Violence is the last refuge of the incompetent.