Xem Nhiều 7/2024 # Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối. – The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark. # Top 1 Yêu Thích

Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối. – The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.

Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối. – The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.