Đề Xuất 4/2024 # Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não. – When you fish for love, bait with your heart, not your brain. # Top 3 Yêu Thích

Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não. – When you fish for love, bait with your heart, not your brain.

Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não. – When you fish for love, bait with your heart, not your brain.