Xem Nhiều 4/2024 # Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống. – The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive. # Top 0 Yêu Thích

Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống. – The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive.

Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống. – The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive.