Phổ Biến 4/2024 # Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh. – We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates. # Top 7 Yêu Thích

Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh. – We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.

Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh. – We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.