Đề Xuất 4/2024 # Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối. – Be a good listener. Your ears will never get you into trouble. # Top 2 Yêu Thích

Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối. – Be a good listener. Your ears will never get you into trouble.

Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối. – Be a good listener. Your ears will never get you into trouble.