Đề Xuất 5/2024 # Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và… sau vài năm trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác. – One changes from day to day, and…after a few years have passed one has completely altered. # Top 3 Yêu Thích

Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và… sau vài năm trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác. – One changes from day to day, and…after a few years have passed one has completely altered.

Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và… sau vài năm trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác. – One changes from day to day, and…after a few years have passed one has completely altered.