Phổ Biến 7/2024 # Quyền lực luôn nghĩ rằng… nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người. – Power always thinks… that it is doing God’s service when it is violating all his laws. # Top 6 Yêu Thích

Quyền lực luôn nghĩ rằng… nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người. – Power always thinks… that it is doing God’s service when it is violating all his laws.

Quyền lực luôn nghĩ rằng… nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người. – Power always thinks… that it is doing God’s service when it is violating all his laws.