Phổ Biến 4/2024 # Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc. – The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis. # Top 6 Yêu Thích

Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc. – The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.

Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc. – The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.