Đề Xuất 6/2024 # Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do. – The absent are never without fault, nor the present without excuse. # Top 2 Yêu Thích

Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do. – The absent are never without fault, nor the present without excuse.

Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do. – The absent are never without fault, nor the present without excuse.