Phổ Biến 6/2024 # Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó. – A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes. # Top 6 Yêu Thích

Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó. – A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.

Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó. – A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.