Đề Xuất 4/2024 # Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra. – Man can hardly even recognize the devils of his own creation. # Top 3 Yêu Thích

Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra. – Man can hardly even recognize the devils of his own creation.

Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra. – Man can hardly even recognize the devils of his own creation.