Xem Nhiều 4/2024 # Khi bạn muốn điều gì đó, bạn phải sẵn sàng trả phí. – When you want something, you have to be willing to pay your dues. # Top 0 Yêu Thích

Khi bạn muốn điều gì đó, bạn phải sẵn sàng trả phí. – When you want something, you have to be willing to pay your dues.

Khi bạn muốn điều gì đó, bạn phải sẵn sàng trả phí. – When you want something, you have to be willing to pay your dues.