Đề Xuất 7/2024 # Người không có rắc rối là người đã bị loại khỏi cuộc chơi. – The man who has no problems is out of the game. # Top 2 Yêu Thích

Người không có rắc rối là người đã bị loại khỏi cuộc chơi. – The man who has no problems is out of the game.

Người không có rắc rối là người đã bị loại khỏi cuộc chơi. – The man who has no problems is out of the game.