Đề Xuất 7/2024 # Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh. – If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues. # Top 3 Yêu Thích

Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh. – If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.

Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh. – If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.