Đề Xuất 4/2024 # Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. – I prefer liberty with danger than peace with slavery. # Top 2 Yêu Thích

Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. – I prefer liberty with danger than peace with slavery.

Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. – I prefer liberty with danger than peace with slavery.