Xu Hướng 4/2024 # Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó. # Top 4 Yêu Thích

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.