Xem Nhiều 7/2024 # Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh. – Once the state has been founded, there can no longer be any heroes. They come on the scene only in uncivilized conditions. # Top 0 Yêu Thích

Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh. – Once the state has been founded, there can no longer be any heroes. They come on the scene only in uncivilized conditions.

Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh. – Once the state has been founded, there can no longer be any heroes. They come on the scene only in uncivilized conditions.