Phổ Biến 6/2024 # Trí thông minh của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm, còn kinh nghiệm có được từ sự ngu dốt của chúng ta. # Top 7 Yêu Thích

Trí thông minh của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm, còn kinh nghiệm có được từ sự ngu dốt của chúng ta.

Trí thông minh của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm, còn kinh nghiệm có được từ sự ngu dốt của chúng ta.