Phổ Biến 7/2024 # Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có. – Almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess. # Top 7 Yêu Thích

Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có. – Almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess.

Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có. – Almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess.