Phổ Biến 6/2024 # Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương. – Better do a good deed near at home than go far away to burn incense. # Top 6 Yêu Thích

Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương. – Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.

Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương. – Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.