Thịnh Hành 6/2024 # Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn. – No one means all he says, and yet very few say all they mean. # Top 8 Yêu Thích

Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn. – No one means all he says, and yet very few say all they mean.

Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn. – No one means all he says, and yet very few say all they mean.