Xu Hướng 7/2024 # Thà có ít còn hơn không có gì cả. – It is better to have a little than nothing. # Top 5 Yêu Thích

Thà có ít còn hơn không có gì cả. – It is better to have a little than nothing.

Thà có ít còn hơn không có gì cả. – It is better to have a little than nothing.