Đề Xuất 6/2024 # Cái chết hợp nhất cũng như là chia li nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im. – Death unites as well as separates it silences all paltry feeling. # Top 2 Yêu Thích

Cái chết hợp nhất cũng như là chia li nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im. – Death unites as well as separates it silences all paltry feeling.

Cái chết hợp nhất cũng như là chia li nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im. – Death unites as well as separates it silences all paltry feeling.