Đề Xuất 6/2024 # Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình ra trao đổi. # Top 3 Yêu Thích

Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình ra trao đổi.

Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình ra trao đổi.