Phổ Biến 6/2024 # Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ. – The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well. # Top 6 Yêu Thích

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ. – The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ. – The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.