Thịnh Hành 6/2024 # Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía. – Justice cannot be for one side alone, but must be for both. # Top 9 Yêu Thích

Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía. – Justice cannot be for one side alone, but must be for both.

Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía. – Justice cannot be for one side alone, but must be for both.