Thịnh Hành 6/2024 # Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và thích đáng duy nhất cho vấn đề về sự tồn tại của con người. – Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. # Top 8 Yêu Thích

Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và thích đáng duy nhất cho vấn đề về sự tồn tại của con người. – Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.

Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và thích đáng duy nhất cho vấn đề về sự tồn tại của con người. – Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.