Thịnh Hành 6/2024 # Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại. – There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn’t there. # Top 8 Yêu Thích

Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại. – There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn’t there.

Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại. – There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn’t there.