Xu Hướng 7/2024 # Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức. – There are no classes in life for beginners right away you are always asked to deal with what is most difficult. # Top 4 Yêu Thích

Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức. – There are no classes in life for beginners right away you are always asked to deal with what is most difficult.

Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức. – There are no classes in life for beginners right away you are always asked to deal with what is most difficult.