Xem Nhiều 6/2024 # Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. – Progress is not created by contented people. # Top 0 Yêu Thích

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. – Progress is not created by contented people.

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. – Progress is not created by contented people.